ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN API B.V.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes van Api B.V.  alsmede op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.2 Onder “Afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan de koper of opdrachtgever, dan wel een ieder die met Api B.V. een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan, of voor wie Api B.V. een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht. Ingeval er meerdere Afnemers zijn die tezamen een opdracht geven of een order plaatsen, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk jegens Api B.V. voor voldoening van de (tegen) prestatie, ongeacht de tenaamstelling van de factuur (zie tevens artikel 4.8).

1.3 De (ver)nietig(baar)heid van één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan. Ten aanzien van deze bepaling(en) vindt wettelijke conversie plaats ex artikel 3:42 BW.

1.4 Ingeval van één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden wordt afgeweken blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.
1.5 Algemene voorwaarden van Afnemer gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven (in welke vorm dan ook) van Api B.V. zijn vrijblijvend en onder voorbehoud, eveneens zolang de voorraad strekt, ook indien daarin een termijn is opgenomen voor de aanvaarding daarvan. Door Api B.V. verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte dan wel aanbieding.

2.2 Als Afnemer aan Api B.V. gegevens, ontwerpen dan wel tekeningen enz. verstrekt, mag Api B.V. uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren.

2.3 Een aanbod is slechts bindend indien dit schriftelijk is gedaan door Api B.V. met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding voor aanvaarding openstaat.

2.4 Api B.V. behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren of betaling vooraf te verlangen.

Artikel 3: Prijzen

3.1 Prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Api B.V. gerechtigd om de prijs dien overeenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de Afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

3.2 De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek (magazijn van Api GmbH te Baesweiler Duitsland
D-52499 Robert-Koch-Str. 7-17), “ex works”, conform Incoterms 2010.

3.3De prijzen zijn exclusief omzetbelasting, emballage en verpakking. Behoudens voor zover schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen en tarieven in euro’s, exclusief BTW, administratie- en verzendkosten.

3.4 De prijzen zijn altijd exclusief heffingen die al dan niet van overheidswege worden geheven in verband met de verkoop of het gebruik van door Api B.V. te leveren zaken, waaronder milieuheffingen, verwijderingsbijdrage en verpakkingsregelingen; Api B.V. is gerechtigd de betreffende heffingen en kosten aan de Afnemer door te belasten.

3.5 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van periodiek vervallende bedragen geldt dat Api B.V. gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving en met inachtneming van een termijn van drie maanden de prijzen en tarieven aan te passen. Wanneer de Afnemer niet akkoord gaat met de gewijzigde prijzen en/of tarieven is hij gerechtigd binnen zeven dagen na ontvangst van bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijs- of tariefswijziging zou ingaan. Opzegging laat de verplichtingen van Afnemer tot voldoening van de tegenprestatie over de periode tot aan de genoemde geplande ingangsdatum onverlet.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

4.1 De overeenkomst tussen Api B.V. en Afnemer komt pas tot stand na schriftelijke (waaronder per e-mail) aanvaarding dan wel bevestiging door Api B.V. dan wel nadat Api B.V. met de uitvoering van de order of opdracht is begonnen. Zolang Api B.V.de aanvaarding niet schriftelijk/per e-mail heeft bevestigd aan Afnemer, kan Api B.V.de aanbieding of offerte herroepen of wijzigen.

4.2 Indien een herroeping of wijziging als bedoeld in 4.1 (tweede volzin) leidt tot een nieuwe aanbieding of offerte van Api B.V., is het bepaalde in artikel 2 en in lid 1 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

4.3 De order- resp. opdrachtbevestiging wordt ge-acht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Afnemer daartegen binnen vijf werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.

4.4 Voor leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen orderbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als orderbevestiging. Deze wordt ge-acht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Afnemer uiterlijk volgende werkdagen na factuurdatum schriftelijk protesteert.

4.5 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst binden Api B.V. slechts voor zover zij door Api B.V. schriftelijk zijn bevestigd.

4.6 Api B.V. is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte order of opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de Afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

4.7 Indien in de aanvaarding door Afnemer voorbehouden of wijzigingen in de aanbiedingen of offerte zijn aangebracht of wordt verwezen naar andersluidende (algemene) voorwaarden, komt in afwijking van de vorige leden de overeenkomst pas tot stand, indien Api B.V. tevens schriftelijk aan Afnemer heeft bevestigd daar geheel, volledig en zonder voorbehoud mee te kunnen instemmen.

4.8 Ingeval de overeenkomst als bedoeld in dit artikel tot stand komt met meerdere Afnemers, zijn deze in alle gevallen allen hoofdelijk aansprakelijk jegens Api B.V., indien de verplichtingen jegens Api B.V. door een der Afnemers niet of slechts deels worden nagekomen.

Artikel 5: Levering en risico-overgang


5.1 Levering vindt plaats af fabriek, “ex works “(magazijn van Api GmbH te Baesweiler Duitsland D-52499 Robert-Koch-Str. 7-17), conform Incoterms 2010.

5.2 Vanaf het moment van levering gaat het risico (van verlies, vergaan, beschadigingen etc.), ongeacht de oorzaak daarvan, over op de Afnemer.

5.3 Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen Afnemer en Api B.V. overeenkomen dat Api B.V. voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op Afnemer.

5.4 Als na het verstrijken van levertijd, geleverde zaken voor Afnemer beschikbaar zijn, doch niet door hem worden afgenomen, dan worden deze door Api B.V. te zijner beschikking opgeslagen, voor rekening en risico van Afnemer.

5.5 Wanneer overeengekomen is, dat levering in verschillende fasen zal plaatsvinden, mag Api B.V. de leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de Afnemer het in de voorafgaande fase geleverde schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Api B.V. gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.

5.6 Als sprake is van inruil dan wel retourzendingen en Afnemer in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak dan wel retour zaak onder zich houdt, blijft het risico van de in te ruilen/retour zaak bij Afnemer tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van Api B.V. Als Afnemer de in te ruilen/retour zaak niet kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de overeenkomst werd gesloten, kan Api B.V.de overeenkomst ontbinden.

5.7 Voor zover er sprake is van een inruil dan wel retour zaak is Api B.V gerechtigd 15% van de waarde van de zaak in rekening te brengen wegens extra vervoers-, vracht alsmede handelingskosten.

5.8 Speciaal door de Afnemer bestelde zaken, waaronder zaken die op maat door Api B.V. voor Afnemer zijn vervaardigd worden niet door Api B.V. retourgenomen.

Artikel 6: Transport

Api B.V. bepaalt de wijze van transport, verzending en verpakking. Verzending en vervoer van zaken geschiedt steeds voor rekening en risico van de Afnemer.

Artikel 7: Levertijden

7.1 De levertijd wordt door Api B.V. bij benadering vastgesteld en zijn geen fatale termijnen waarop Afnemer een beroep kan doen.

7.2 Bij de vaststelling van de levertijd gaat Api B.V. ervan uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.

7.3 De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. voor zover aan de orde in het bezit zijn van Api B.V. de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

7.4 a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Api B.V. bekend waren toen zij de levertijd vaststelde, kan Api B.V. de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van Api B.V. kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra haar planning dit toelaat.

      b.  Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van Api B.V. kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.

      c.  Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Api B.V. wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Api B.V. kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.

      d.  Eveneens bij omstandigheden die niet aan Api B.V. zijn toe te rekenen, zoals onder artikel 13 “Onuitvoerbaarheid  van de opdracht/overmacht” is aangegeven, worden de levertijden en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.

7.5 Overschrijding door welke oorzaak dan ook van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding dan wel het recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

7.6 Api B.V.is gerechtigd in gedeelten te leveren (deelleveranties) en deze afzonderlijk aan Afnemer te factureren, zonder dat Api B.V.in verzuim geraakt.  

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden

8.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door storting of overmaking op een door Api B.V. aangewezen bankrekening voor de op de factuur vermelde vervaldatum, tenzij anders overeengekomen. De op de bankafschriften van Api B.V. vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen worden bij nieuwe relaties/Afnemers de eerste drie orders middels vooruitbetaling geleverd. Zolang Api B.V. geen kredietlimiet heeft toegestaan, wordt alleen middels vooruitbetaling geleverd.  

8.2 Het recht van Afnemer om zijn vorderingen op Api B.V. te verrekenen of om op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van Api B.V.

8.3 Betaling dient ineens te geschieden, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen, waarbij iedere vervallen termijn wordt g-eacht een afzonderlijke betaling te vormen.

8.4 Ongeacht of Api B.V.de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat Afnemer uit hoofde van de overeenkomst aan Api B.V. verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar indien:

a.  een betalingstermijn is overschreden;

b.  het faillissement of de surseance van betaling van Afnemer is aangevraagd;

c.  beslag op zaken of vorderingen van Afnemer wordt gelegd;

d.  Afnemer (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

e.  Afnemer (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden.

8.5 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Afnemer direct rente aan Api B.V. verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar (zijnde 1% per maand). Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

8.6 Indien Api B.V. daartoe aanleiding ziet, kan Api B.V. nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

8.7 Api B.V.is bevoegd haar schulden aan Afnemer te verrekenen met vorderingen van aan Api B.V. gelieerde ondernemingen op Afnemer. Daarnaast is Api B.V. bevoegd zijn vorderingen op Afnemer te verrekenen met schulden van aan Api B.V. gelieerde ondernemingen aan Afnemer. Verder is Api B.V. bevoegd zijn schulden aan Afnemer te verrekenen met vorderingen op aan Afnemer gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen worden de ondernemingen die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behoren, en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW verstaan.

8.8 Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is Afnemer aan Api B.V. alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 300,-

Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente):

over de eerste € 3.000,- 15%

over het meerdere tot € 6.000,- 10%

over het meerdere tot € 15.000,- 8%

over het meerdere tot € 60.000,- 5%

over het meerdere vanaf € 60.000,- 3%

De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening (tabel) volgt.

8.9 Als Api B.V.in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van Afnemer.

Artikel 9: kwaliteit, omschrijving, verantwoordelijkheden en opdrachtbevestiging

9.1 Api B.V. zal zich zoveel mogelijk inspannen om aan Afnemer die zaken of diensten te leveren zoals is omschreven in de opdrachtbevestiging, dit geldt tevens voor de te leveren kwaliteit en hoeveelheid. Hetgeen is opgenomen in door Api B.V. verzonden opdrachtbevestiging. Daarbij is de door Api B.V. aan de Afnemer bevestigde offerte  bepalend.  Api B.V.is niet gehouden eventuele kosten te vergoeden samenhangend met de inschakeling van derden door Afnemer ter controle van zaken dan wel diensten welke door Api B.V. zijn geleverd, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen.

9.2 Afnemer dient eventuele wijzigingen en/of toevoegingen op de verzonden opdrachtbevestiging terstond, doch uiterlijk binnen 12 uur, na de dag waarop de opdrachtbevestiging door Api B.V.is verzonden, schriftelijk/per e-mail aan Api B.V. kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de verzonden opdrachtbevestiging geldt als uitgangspunt voor de in lid 1 bedoelde verplichting(en) van Api B.V. jegens Afnemer.

9.3 Afnemer kan géén rechten ontlenen aan de door Api B.V. gedane mededelingen omtrent (technische) productspecificaties, gegevens zoals vermeld in brochures, catalogi, website of andere informatie verschaffende bescheiden, tenzij diezelfde gegevens zijn opgenomen in de tot stand gekomen overeenkomst of in de in lid 1 bedoelde opdrachtbevestiging en daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

9.4 Geringe afwijkingen in kwaliteit, uitvoering, aantallen en dergelijk van de door Api B.V. geleverde zaken leveren voor Afnemer géén grond op om de tot stand gekomen overeenkomst (al dan niet gedeeltelijke) te ontbinden dan wel haar betalingsverplichting op te schorten, noch rechtvaardigt dit een vermindering van de daarvoor verschuldigde koopprijs alsmede het retour zenden van het product.

9.5 Het is Api B.V. te allen tijde – zonder dat voorafgaand overleg of goedkeuring van Afnemer is vereist – toegestaan de tot stand gekomen overeenkomst geheel of gedeeltelijk of met behulp van door haar ingeschakelde derden te laten uitvoeren of diens rechten of verplichtingen uit de met Afnemer tot stand gekomen overeenkomst over te dragen aan een derde.

Artikel 10: Adviezen, ontwerpen en materialen

Afnemer kan geen rechten ontlenen aan adviezen, informatie, voorbeelden en samples die hij van Api B.V. krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.

Artikel 11: Garantie

11.1 Behoudens andersluidende garantieafspraken staat Api B.V. er jegens Afnemer voor in dat de geleverde zaken gedurende vier (4) maanden na de factuurdatum voldoen aan de daarvoor geldende en door de leverancier van Api B.V. afgegeven productspecificaties. Indien de productspecificaties de Afnemer noch bekend noch kenbaar mochten zijn, staat Api B.V. er jegens Afnemer voor in dat de geleverde zaken gedurende dezelfde periode geen materiaal- of constructiefouten vertonen. De in de vorige zinnen vermelde garantie geldt uitsluitend mits de zaken normaal en zorgvuldig worden gebruikt en alle voor het gebruik gegeven instructies en andere garantievoorschriften opgenomen in de overeenkomst en in het garantiebewijs, stipt en volledig zijn en worden nagekomen. De garantie houdt uitsluitend in dat Api B.V. naar beste vermogen deze fouten zal herstellen, dan wel de zaken zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van Api B.V. Verbruiksartikelen als toners, cartridges, inktlinten, bonrollen discpacks en geheugendragers  etc. zijn van deze garantie uitgesloten. Producten of onderdelen daarvan, die ingevolge deze garantie worden vervangen, worden eigendom van Api B.V. Gebreken dienen schriftelijk bij Api B.V. te worden gemeld teneinde in behandeling te worden genomen. Voor herstel van, om welke reden dan ook ,verloren gegane gegevens is Api B.V. nimmer aansprakelijk.

11.2 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de zaken door anderen dan Api B.V. zijn gewijzigd of niet vakkundig en regelmatig zijn onderhouden. Evenmin kan de garantie worden ingeroepen indien vervanging heeft plaatsgevonden door Afnemer (zonder toestemming van Api B.V.) van enig (onder)deel in de door Api B.V. geleverde zaken.

11.3 Door voldoening aan één van de in art. 11.1 genoemde prestaties is Api B.V. ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten. Afnemer is niet gerechtigd schadevergoeding te vorderen, noch is de Afnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Afnemer moet Api B.V.in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen.

11.4 Indien zaken door Api B.V. van een toeleverancier zijn betrokken, beperkt de garantie zich tot de toepasselijke garantievoorwaarden van de toeleverancier. Api B.V. zal de Afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde garantiebepalingen.

11.5 Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door Api B.V. bij Afnemer in rekening worden gebracht.

11.6 Ingeval van reparatie van defecte zaken onder garantie, is de Afnemer verplicht deze zaken op eigen kosten te retourneren naar een door Api B.V. nader op te geven adres.

11.7 Voor rekening van Afnemer komen tevens:
-   alle transportkosten- of verzendkosten
-   kosten voor demontage en montage
-   alle bewerkingen ten aanzien van de zaak

11.8 Afnemer kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Api B.V. heeft voldaan.

11.9 a. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:

-   normale slijtage.
-   onoordeelkundig gebruik.
-   niet of onjuist uitgevoerd onderhoud.
-   installatie, montage, wijziging of reparatie door Afnemer of door derden.
-   gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door afnemer.
-   Gebreken aan of ongeschiktheid van door Afnemer gebruikte materialen of hulpmiddelen.

b. Geen garantie wordt gegeven:

-   voor geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering.
-   het keuren en repareren van zaken van Afnemer.
-   onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

11.10 Het bepaalde in de leden 11.1 tot en met 11.9 is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van Afnemer op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.

11.11 Afnemer kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen aan een derde.

Artikel 12: Rechten van intellectuele eigendom

12.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Api B.V.de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom, in het bijzonder de merken en octrooien, op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke.

12.2 De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Api B.V. ongeacht of aan Afnemer voor het maken ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Api B.V. niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden. Bij overtreding van deze bepaling is Afnemer aan Api B.V. een boete verschuldigd van € 25.000,00. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

12.3 A fnemer moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door Api B.V. gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is Afnemer aan Api B.V. een boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 13: Onuitvoerbaarheid van de opdracht/Overmacht

13.1 Api B.V. heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, als zij door overmacht, tijdelijk is verhinderd haar contractuele verplichtingen jegens Afnemer na te komen.

13.2 Onder overmacht, wordt onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van Api B.V. niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van energie,vertragingen of belemmeringen in transport, kortom alle omstandigheden die buiten de risicosfeer van Api B.V. liggen.

13.3 Api B.V. is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan 3 maanden heeft   geduurd. De overeenkomst kan alsdan na afloop van deze termijn door een der partijen per direct worden beëindigd, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

13.4 Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

13.5 Afnemer heeft in het geval van artikel 13.3 alsmede 13.4 geen recht op enige vergoeding van de als gevolg van de beëindiging geleden of te lijden schade.

Artikel 14: Meer- en minderwerk

14.1 Wijzigingen in de opdracht resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:

a.   er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;

b.   de door Afnemer verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;

c.    van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.

14.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meer werk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

14.3 Betaling van de prijs van het meerwerk zoals bedoeld in lid 1 en 2 vindt plaats, naar de keuze van Api B.V. als het  meerwerk zich voordoet, met betaling van de hoofdsom, de laatste termijn dan wel bij de eerst volgende betalingstermijn.
 

14.4 Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk over treft, mag Api B.V. bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij Afnemer in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van Api B.V.

Artikel 15: Aansprakelijkheid en vrijwaring

15.1 Api B.V.is aansprakelijk voor schade die Afnemer lijdt welke rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan Api B.V. toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade die door de verzekeraar van Api B.V. wordt uitgekeerd. Als Api B.V.om welke reden dan ook geen beroep kan doen op uitbetaling door haar verzekeringsmaatschappij zal het schadebedrag maximaal bedragen 15% van de opdrachtsom (exclusief de BTW), maar nimmer meer dan de koopprijs van de geleverde zaak, product dan wel dienst.

15.2 Nimmer komt voor vergoeding in aanmerking:

      a.      gevolgschade, waaronder bedrijfsschade zoals bijvoorbeeld stagnatieschade, gederfde winst, productieverlies, transportkosten, reis-en verblijfkosten etc, milieuschade;

      b.     opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt. Afnemer kan zich desgewenst tegen deze schade verzekeren.

      c.      schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Api B.V.

15.3 Api B.V.is niet aansprakelijk voor enige schade aan door of namens Afnemer aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking door Afnemer.

15.4 Afnemer vrijwaart Api B.V. voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een zaak/product dat door Afnemer aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Api B.V. geleverde zaken, producten en/of materialen. Afnemer is gehouden alle voor Api B.V.in dit verband geleden schade  waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

15.5 Api B.V.is niet aansprakelijk voor schade, letsel dan wel diefstalschade dan wel schade in welke vorm dan ook, indien er          onverhoopt sprake mocht zijn van storingen in de door Api B.V. geleverde zaken dan wel gemonteerde materialen.

Artikel 16: Reclames en klachten

16.1 Onder reclames worden verstaan: een beroep van Afnemer op het feit dat de door Api B.V. (af)geleverde zaken of verrichte diensten niet aan de tot stand gekomen overeenkomst beantwoorden, daaronder mede begrepen zichtbare en niet- direct zichtbare gebreken aan het geleverde.

16.2 Afnemer is verplicht ingeval van aflevering of bezorging ingevolge het bepaalde in artikel 5, alle afgeleverde of bezorgde zaken, inclusief verpakking, terstond op straffe van verval van enig recht tot vervanging of schadevergoeding,  bij aflevering of bezorging te controleren op uiterlijke tekortkomingen, beschadigingen en op overige zichtbare gebreken te controleren, binnen 24 uur na aflevering en bezorging.

16.3 Indien de (af) geleverde of bezorgde zaken als bedoeld in lid 2 door Api B.V.(moeten) worden geïnstalleerd of gemonteerd alvorens tot ingebruikname van die zaken over te kunnen gaan, is Afnemer verplicht de in lid 2 bedoelde controle op zichtbare gebreken uit te voeren: terstond op straffe van verval van enig recht tot vervanging of schadevergoeding binnen 48 uur nadat de installatie of montage is voltooid.

16.4 Afnemer is verplicht eventuele reclames naar aanleiding van de controles als bedoeld in lid 2 en lid 3 van dit artikel op straffe van verval van enig recht tot vervanging of schadevergoeding, binnen 72 uur na aflevering, bezorging of na voltooiing van de installatie of montage, schriftelijk en onder een duidelijke omschrijving van de gebreken dan wel reclames aan Api B.V. kenbaar te maken. Reclames als bedoeld in de eerste volzin die worden ingediend nadat de termijn van 72 uur is versteken, behoeft Api B.V. niet meer in behandeling te nemen.

16.5 Ten aanzien van niet - (direct) zichtbare gebreken aan het afgeleverde of bezorgde door Api B.V., geldt dat Afnemer reclames schriftelijk bij Api B.V. dient in te dienen op straffe van verval van enig recht tot vervanging of schadevergoeding, binnen 72 uur nadat deze gebreken door Afnemer zijn geconstateerd dan wel redelijkerwijs door deze hadden behoren te worden geconstateerd.

16.6 Onder niet- (direct) zichtbare gebreken als bedoeld in de voorgaande leden worden verstaan: gebreken als gevolg van constructie, specificatie - of ontwerpfouten en die fouten ertoe leiden dat Afnemer de afgeleverde zaken niet meer kan gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn aangeschaft en die binnen de hiervoor in de leden 2 tot en met 5 genoemde termijnen niet zichtbaar waren.

16.7 Aan het in behandeling nemen van een klacht/reclame kan de Afnemer geen rechten ontlenen. Tijdig (en op de juiste wijze) bij Api B.V. ingediende reclames geven Afnemer niet het recht de betaling van de koopprijs / vergoeding op te schorten of te verrekenen, noch de bevoegdheid de tot stand gekomen overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

16.8 Indien Api B.V. en Afnemer van mening verschillen of een door Afnemer tijdig en op de juiste wijze bij Api B.V. ingediende reclame al dan niet gegrond is, wordt dit in eerste instantie voorgelegd aan een door Api B.V. te benoemen deskundige. De kosten van het inschakelen van de deskundige worden gedragen door de partij die (voor het grootste deel / overwegend) door deze deskundige in het ongelijk wordt gesteld.

16.9 Ingeval de reclame door Api B.V. dan wel door de in lid 8 bedoelde deskundige gegrond wordt verklaard, is Api B.V. slechts gehouden vervangende zaken of vergelijkbare (nieuwe) diensten te leveren, dan wel de factuur te crediteren onder teruggave van de koopprijs, een en ander ter beoordeling van Api B.V. Retourzendingen zijn zonder voorafgaande instemming van Api B.V. niet toegestaan dan wel verplichten Api B.V. geenszins automatisch tot vervanging, herstel of creditering over te gaan.

16.10 De Afnemer zal alle voor onderzoek van de klacht/reclame noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Api B.V. in de gelegenheid te stellen een onderzoek te doen naar alle met de klacht gepaard gaande relevante omstandigheden. Indien de Afnemer geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de Afnemer geen aanspraken terzake.

16.11 Afnemer is verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/ of installatie van de betreffende zaken onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.

16.12 Eventuele op ingediende reclames gebaseerde rechtsvorderingen en verweren dienen – op straffe van verval van dit recht - binnen één jaar nadat de reclame is ingediend of de deskundige zijn definitieve / eindoordeel heeft gegeven als bedoeld in lid 8 te worden ingesteld.

16.13 Klachten over de hoogte van het factuurbedrag dient Afnemer, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij Api B.V. te hebben ingediend.

Artikel 17: Zekerheden en eigendomsvoorbehoud

17.1 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities worden de door Api B.V. geleverde zaken altijd uitdrukkelijk onder eigendomsvoorbehoud aan Afnemer geleverd. Als Afnemer niet binnen de gestelde betalingstermijn voldoet, raakt hij direct in verzuim. Api B.V. heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Afnemer te verhalen. Tevens is Api B.V. alsdan bevoegd een beroep te doen op haar eigendomsvoorbehoud en de geleverde zaken wederom onder zich te nemen.

17.2 Api B.V. blijft eigenaar van geleverde zaken zolang Afnemer:

a.      tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten met Api B.V.;

b.     vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

17.3 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Afnemer deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden of verhuren.

17.4 Nadat Api B.V. zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de geleverde zaken terughalen, ongeacht of deze zaken reeds zijn verwerkt dan wel gemonteerd. Afnemer zal daartoe alle medewerking verlenen.

17.5 Api B.V. heeft op alle zaken die zij uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die zij op Afnemer heeft of mocht krijgen ten opzichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht.

17.6 Als Afnemer, nadat de zaken conform de overeenkomst door Api B.V. aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken weer als Afnemer zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

17.7 Indien en zolang Api B.V. eigenaar van de zaken is, zal Afnemer Api B.V. onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de zaken in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaken. Bovendien zal de Afnemer Api B.V. (in dat geval) mededelen waar de zaken, waarvan Api B.V. eigenaar is, zich bevinden. Bij beslag of (voorlopige) surséance van betaling zal de Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder resp. de bewindvoerder wijzen op de (eigendoms) rechten van Api B.V. De Afnemer staat er voor in dat een beslag op de zaken onmiddellijk wordt opgeheven.

Artikel 18: Niet afgenomen zaken en opslag

18.1 Indien Afnemer weigert de (af)geleverde zaken af te nemen of weigert mee te werken aan de bezorging daarvan, is Api B.V. bevoegd deze zaken voor rekening van Afnemer op te slaan. De opslagkosten zullen minimaal € 2,50/m2/per dag bedragen. Van de opslag zal Afnemer zo spoedig mogelijk nadien schriftelijk of anderszins in kennis worden gesteld door Api B.V. Opgeslagen zaken als bedoeld in de eerste volzin worden geacht te zijn (af) geleverd dan wel te zijn bezorgd aan Afnemer en zijn vanaf het moment van opslag voor risico van Afnemer. De betaling ter zake de opslagkosten dient te geschieden voor de datum waarop de producten opnieuw worden geleverd.

18.2 Ingeval Api B.V. overgaat tot toepassing van het bepaalde in lid 1, is zowel de factuur ter zake de opslagkosten als de factuur ter zake de afgeleverde dan wel bezorgde zaken direct en in zijn geheel opeisbaar. Voor elke dag - nadat de kennisgeving als bedoeld in lid 1 van dit artikel heeft plaatsgevonden - dat Afnemer weigert de gereedstaande zaken feitelijk af te nemen, is Afnemer naast de opslagkosten zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, een boete van € 100,-- per dag verschuldigd tot een maximum van € 10.000,--. Api B.V.is bevoegd om zowel nakoming van alle betalings- of afnameverplichtingen als de reeds opeisbare boete en kosten te vorderen, onverminderd het recht van Api B.V. op aanvullende schadevergoeding.

18.3 Api B.V.is bevoegd zijn verplichting tot afgifte van de opgeslagen zaken op te schorten totdat de opeisbare facturen en de verschuldigde boete en kosten als bedoeld in lid 2 van dit artikel in zijn geheel door Afnemer zijn voldaan en tevens totdat alle opeisbare vorderingen van Api B.V. uit hoofde van eerdere of latere tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel uit andere hoofde zijn voldaan, alle vorderingen van Api B.V. vanwege het niet- of niet behoorlijk nakomen van Afnemer daaronder uitdrukkelijk begrepen.

18.4 Ingeval zaken ter reparatie of onderhoud aan Api B.V. worden aangeboden, is Api B.V. bevoegd de verplichting tot afgifte van die zaken op te schorten totdat de opeisbare facturen ter zake deze werkzaamheden in zijn geheel zijn voldaan, alsmede totdat al hetgeen Afnemer uit hoofde van eerdere of latere tot stand gekomen overeenkomsten of uit andere hoofde heeft voldaan, alle vorderingen van Api B.V. vanwege het niet- of niet behoorlijk nakomen van Afnemer daaronder uitdrukkelijk inbegrepen.

18.5 Ingeval Api B.V. uit andere hoofde zaken van Afnemer onder zich heeft, is hij eveneens bevoegd de verplichting tot afgifte van die zaken op te schorten totdat Afnemer heeft voldaan aan alle opeisbare vorderingen die de Api B.V.– al dan niet krachtens het bepaalde in dit artikel – heeft op Afnemer.

18.6 Ingeval Afnemer anderszins, uit welke hoofde dan ook, tekortschiet in de nakoming van diens verplichtingen jegens Api B.V. is Api B.V. eveneens gerechtigd de (af)levering van zaken op te schorten dan wel zijn retentierecht uit te oefenen overeenkomstig van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel. Daarnaast is Api B.V. gerechtigd de overeenkomst op te zeggen dan wel (gedeeltelijk) te ontbinden.

Artikel 19: Exportrestricties

Afnemer zal nationale en andere (waaronder Amerikaanse) exportrestricties met betrekking tot een overeenkomst met Api B.V. verkregen zaken volledig in acht nemen en deze verplichting bij wederverkoop of enige vorm van terbeschikkingstelling aan derden tevens aan deze derden opleggen als kettingbeding. Afnemer vrijwaart Api B.V. voor enig nadeel dat zij zal lijden indien Afnemer deze verplichtingen niet mocht nakomen, met alle gevolgen, waaronder boetes en schade van dien.

Artikel 20: Geheimhouding

20.1 Partijen zijn verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs-) informatie. De Afnemer is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht kunnen worden genomen.

20.2 Het is de Afnemer zonder voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Api B.V. niet toegestaan om programmatuur en de daarbij behorende documentatie, waarvan de auteursrechten bij Api B.V. berusten, zowel tijdens de duur als na de beëindiging van de overeenkomst te kopiëren, of te verveelvoudigen of te wijzigen. Het is hem evenmin toegestaan derden hiertoe toestemming te geven.

20.3 Bij gebreke van nakoming van het in dit artikel 21 gestelde, verbeurt de Afnemer een direct opeisbare boete aan Api B.V. van € 5.000, - per overtreding c.q. per dag, dat een dergelijke overtreding voor Api B.V. duurt, waarbij iedere bekendmaking of mededeling aan derden dan wel inbreuk op auteursrechtelijk beschermd materiaal of verveelvoudiging of modificatie zonder schriftelijke toestemming van Api B.V., als één overtreding wordt aangemerkt.

Artikel 21: Merken

De merken, logo’s en derde partij data (data afkomstig van een content provider of toeleverancier van Api B.V.) die gebruikt en/of getoond worden op de Api B.V. - Website, mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende alsmede Api B.V. van die merken en/of data, op geen enkele wijze gebruikt worden door de Afnemer.

Artikel 22: Bijzondere bepalingen RMA (defecte) producten (Return Merchandise Authorization)

Voor zover de Bijzondere bepalingen onder artikel 22, inzake de RMA producten, afwijken dan wel strijdig zijn met de overige algemene bepalingen, prevaleren de bijzondere bepalingen van artikel 22.

22.1a (Algemeen)

Er wordt onderscheid gemaakt tussen afhandeling van DOA (Dead On Arrival), garantieafhandeling en buiten-garantie afhandeling.

22.1b Bij producten van een aantal fabrikanten kan de Afnemer of eindgebruiker rechtstreeks bij de fabrikant terecht voor de DOA en/of garantieafhandeling van een defect product. Dit is veelal de eenvoudigste en snelste wijze voor reparatie.

22.1c Indien de Afnemer voor de reparatie van defecte producten gebruik wenst te maken van de RMA service van Api B.V., worden er, naast reparatie- en andere kosten, standaard administratiekosten in rekening gebracht.

22.1d Enige garantie van de fabrikant geldt enkel voor hardware defecten. Software valt nooit onder deze garantie. Api B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor virusdetectie, viruspreventie of enige storing of verlies van data als gevolg van virussen, incompatibiliteit, configuratieproblemen etc.

22.2 (DOA)

DOA afhandeling geldt alleen voor producten van fabrikanten die een DOA regeling kennen. Deze termijn is doorgaans 5 dagen, behoudens een afwijkende regeling van de fabrikant. In geval van een geaccepteerde DOA heeft de Afnemer nooit recht op meer dan omruiling van het defecte product voor een nieuw product. Producten waarvoor geen DOA regeling bestaat of die buiten de DOA termijn vallen, worden gerepareerd mits vallend onder de garantievoorwaarden van de fabrikant. Voor alle DOA regelingen geldt dat DOA’s uitsluitend worden geaccepteerd als de producten compleet, inclusief alle accessoires, en in de originele verpakking worden geretourneerd.

22.3 (Garantie)

Een fabrieksgarantie termijn gaat in op het moment van aflevering (factuurdatum, leveringsnota of eindgebruikers factuur). Ten aanzien van defecte producten gaan de meeste fabrieksgaranties uit van reparatie binnen de garantietermijn; bepaalde producten worden echter alleen omgeruild voor een nieuw product of een gelijkwaardige vervanging, afhankelijk van de garantievoorwaarden van de fabrikant. Defecten veroorzaakt door software- of configuratie problemen vallen nimmer onder enige garantie.

22.4 (Afhandeling buiten garantie)

Indien producten buiten de garantietermijn vallen dan wel gebreken vertonen als gevolg van oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik (bijv. val-, vochtschade of schade ontstaan bij verzending van het defecte product aan Api B.V.), ontvangt de Afnemer een schriftelijke prijsopgave voor akkoord alvorens tot reparatie wordt overgegaan. Indien door Afnemer geen akkoord voor de prijsopgave wordt gegeven, worden onderzoekskosten in rekening gebracht.

22.5a (Procedure)

Voor het retourneren van defecte goederen dient altijd een RMA nummer te worden aangevraagd. De Afnemer dient hiervoor het online RMA-aanvraagformulier volledig in te vullen op de Api B.V. website.

22.5b Bij een RMA-aanvraag dienen minimaal de volgende gegevens vermeld te worden: - artikelnummer; - factuurnummer; - serienummer; - duidelijke klachtomschrijving.

22.5c Onvolledig of onduidelijk ingevulde formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen. Defecte producten kunnen eerst na toekenning door Api B.V. van een RMA nummer worden opgestuurd. Het RMA nummer dient duidelijk zichtbaar aan de buitenkant van de (transport)verpakking te worden aangebracht. Aan de garantie-afhandeling vermeld op het RMA formulier kunnen geen rechten worden ontleend; het bestaan en de omvang van de mogelijk geldende garantie worden vastgesteld zo spoedig mogelijk na ontvangst door Api B.V. van het defecte product. Producten kunnen slechts worden geretourneerd voor risico van de Afnemer en moeten altijd deugdelijk zijn verpakt voor transport. Indien Api B.V. producten ontvangt die ondeugdelijk zijn verpakt, zullen de verpakkingskosten voor het retourtransport in rekening worden gebracht. Om beschadiging, vertraging bij de reparatie en andere problemen te voorkomen dient Afnemer voorafgaand aan retournering van defecte producten tenminste de volgende maatregelen te nemen:

- de Afnemer dient een back up van de data te maken (Api B.V.is nimmer verantwoordelijk voor mogelijk verlies van data);

- de Afnemer dient te zorgen voor een deugdelijke transportverpakking; - toners, drums en cartridges dienen aanwezig te zijn.

22.5d Na autorisatie door Api B.V. conform de bovenstaande bepalingen dienen defecte producten te worden verstuurd naar: Api Gmbh,  te Baesweiler Duitsland D-52499 Robert-Koch-Str. 7-17.

22.5e De kosten voor verzending naar Api Gmbh zijn voor rekening van de klant. Ongefrankeerde zendingen worden niet geaccepteerd. De klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar Api Gmbh. De verzendkosten van omruiling of retournering aan Afnemer van het gerepareerde product zijn voor rekening van Api B.V.

22.6a (RMA regeling foute bestelling - verkeerde levering)

Retournering van niet-defecte producten door Afnemer geschiedt alleen met inachtneming van de voorwaarden verwoord in het onderhavige artikel 22.6.

22.6b Een retour-aanvraag dient binnen vijf (5) werkdagen na factuurdatum schriftelijk (of per e-mail) te worden ingediend. De te retourneren producten dienen courant en als nieuw verkoopbaar te zijn, in onbeschadigde verpakking, ongeopend en zonder verbroken zegels. Op verzoek van de Afnemer bestelde, gecombineerde of aangepaste producten kunnen nimmer worden geretourneerd, evenals de producten (zulks behoudens verkeerde leveringen van Api B.V.) zoals o.a.: - warranty packs; - spare parts; - Autodesk.

22.6c Het retour nummer dient duidelijk zichtbaar aan de buitenkant van de transportverpakking te zijn aangebracht.

22.6d Producten die zonder RMA/retour nummer aan Api B.V. worden teruggestuurd worden geweigerd, evenals ongefrankeerde zendingen. Na ontvangst en controle van de producten in het magazijn volgt zo spoedig mogelijk administratieve afhandeling en een evt. creditnota. De hoogte van het creditbedrag is afhankelijk van de staat van de producten, zulks uitsluitend ter beoordeling van Api B.V.

22.7 (RMA procedure licenties)

Indien licenties foutief mochten zijn geleverd (onder meer eindgebruikersnaam, het aantal producten of de producten zelf) zal Afnemer onmiddellijk het gebruik en iedere vorm van verspreiding van het geleverde staken. Afnemer dient direct na bekendwording, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering een RMA aanvraag in te dienen bij Api B.V. Nadat de RMA aanvraag bij Api B.V. bekend is, wordt bij de betreffende leverancier een RMA nummer aangevraagd, waaronder de licentie retour gestuurd kan worden. Indien Api B.V. een creditnota van de leverancier ontvangt, wordt de Afnemer door Api B.V. gecrediteerd. Indien de RMA veroorzaakt is door een vergissing of fout aan de zijde van Api B.V. zullen geen administratiekosten in rekening worden gebracht. In alle andere gevallen worden administratiekosten berekend. Api B.V. behoudt zich het recht voor om een re-stocking fee te berekenen met een bepaald minimum.
 

Artikel 23 Privacy persoonsgegevens en Verwerking persoonsgegevens

23.1 Voor zover Afnemer en/of medewerkers van Afnemer met gebruikmaking van de website of gegevens van Api B.V.       persoonsgegevens verwerken, is Afnemer daarvoor de “verantwoordelijke” in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’). Afnemer staat er alsdan jegens Api B.V. en haar toeleveranciers voor in dat hij de persoonsgegevens rechtmatig verwerkt.

23.2 Api B.V. zal de persoonsgegevens die door Afnemer worden verstrekt uitsluitend bewerken of verwerken in opdracht van Afnemer en overeenkomstig de instructies van Afnemer, waaronder mede begrepen het daarover bepaalde in de bewerkersovereenkomst. Mocht er geen bewerkersovereenkomst aan de orde zijn zal Api B.V. de persoonsgegevens slechts verwerken en opnemen in een of meerdere bestanden van Api B.V. om de overeenkomst met Afnemer te kunnen nakomen en de leveringen te kunnen realiseren. De persoonsgegevens die door Api B.V. worden verwerkt zijn alleen de gegevens die Afnemer invult op de bestelpagina van de website van Api B.V.

23.3 Api B.V. zal in haar hoedanigheid van bewerker van persoonsgegevens zich houden aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens en de bewerkingsovereenkomst. Meer in het bijzonder zal zij zorgdragen voor het treffen van redelijke technische, organisatorische en juridische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens, ten einde Afnemer in staat te stellen de voor haar als verantwoordelijke uit de Wbp voortvloeiende verplichtingen na te komen. Afnemer en Api B.V.  zullen daartoe, indien dat noodzakelijk is, een door Api B.V. opgestelde aanvullende bewerkersovereenkomst sluiten.

23.4 Afnemer vrijwaart Api B.V.  voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de bewerkersovereenkomst tussen Api B.V. en  Afnemer en/of de door Afnemer in het kader van de bewerkersovereenkomst verwerkte gegevens die jegens Api B.V. mochten worden ingesteld wegens een niet aan Api B.V. toe te rekenen schending van de Wet bescherming persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 24: Datalekken

24.1 Met ingang van 1 januari 2016 is er een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in werking getreden die een meldplicht regelt voor datalekken. Deze meldplicht houdt in dat bedrijven, overheden en andere organisaties die persoonsgegevens verwerken datalekken moeten melden aan het College als bedoeld in art. 51 Wbp, thans genaamd de Autoriteit Persoonsgegevens, en in bepaalde gevallen ook aan de betrokkene.

24.2 De website van Api B.V. is daar waar mogelijk beveiligd. In het geval dat er onverhoopt een beveiligingslek, beveiligingsincident of datalek optreedt, zal Api B.V. per omgaande de betrokken Afnemer informeren en alle vereiste maatregelen treffen, waaronder indien noodzakelijk de verplichting direct een reset van de wachtwoorden doorvoeren. Api B.V. zal de betrokken Afnemer zo volledig mogelijk informeren met betrekking tot de opgetreden beveiligingslek, het beveiligingsincident of de datalek. Afnemer en Api B.V. zullen hun verplichtingen in het geval van een beveiligingslek, beveiligingsincident of datalek nader bepalen in de individuele bewerkersovereenkomst.

Artikel 25: Beëindiging van de overeenkomst

Als Afnemer de overeenkomst wil beëindigen, zonder dat er sprake is van een tekortkoming van Api B.V., en Api B.V. hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Api B.V. heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten, waaronder de vervoerskosten.

Artikel 26: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

26.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

26.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door de bevoegde Rechtbank Overijssel, locatie Almelo of de in de woonplaats van de Afnemer bevoegde rechter, naar keuze van Api B.V., tenzij anders is overeengekomen.

Gebruik van Cookies

Api B.V. maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Dit is noodzakelijk voor het functioneren van de webshop. Het merendeel van de cookies die worden gebruikt door Api B.V. zijn zogenaamde "session cookies". Ze worden automatisch verwijderd na het einde van de sessie. Uiteraard kan de website van api ook worden bekeken zonder cookies. Om te voorkomen dat cookies worden opgeslagen, moet in de browserinstellingen "geen cookies accepteren" zijn geselecteerd. Als cookies niet door de browser worden geaccepteerd, kan dit ten koste gaan van de functionaliteit van onze website.

  Download hier onze algemene voorwaarden